پیشنهاد می شود قبل از اجرای برنامه راهنمای برنامه را مطالعه نمایید.

این سامانه امکان استعلام بر خط برای بیمه شدگان بیمه سلامت (خدمات درمانی) را برای شما فراهم می آورد.

از ویژگیهای مهم این سامانه استفاده بیش از 2000 پزشک استان تهران و ثبت بیش از 3000000 برگه نسخه در این سامانه می باشد.

ویژگیهای سامانه:

1- امکان ثبت نسخ بیمه سلامت
2- امکان ثبت خدمات انجام شده
3- به روز بودن قیمت ها متناسب با تعرفه های سازمان بیمه سلامت
4- امکان تهیه و چاپ صورتحساب
5-  امکان تهیه و چاپ لیست بیمه شدگان
6- امکان دریافت فایل الکترونیکی مورد نیاز بیمه سلامت
7- امکان خرید اعتبار بر حسب تعداد نسخ
8- امکان تهیه گزارش متنوع از نسخ ثبت شده
9- ...